RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DAKOM Dariusz KOTYLAK z siedzibą w Paniówkach (44-177), przy ulicy
    Gliwickiej 88B, NIP: 631-012-03-51, REGON: 272967820, zwana dalej DAKOM.


2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania przez każdą ze stron swoich praw i obowiązków na
    podstawie art. 6 ust. 1. RODO, m. in. do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na DAKOM, z wykonywania umowy, której
    stroną jest osoba oraz zawierania transakcji gospodarczych.


3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.


4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą przez DAKOM, jeśli prawo przetwarzania to dopuszcza, przez 
    okres prawem przepisany. W razie  zmiany w/w przepisów Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez DAKOM na
    zasadach wynikających ze zmienionych przepisów.


5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: jeżeli okaże się to niezbędne; przedsiębiorcy współpracujący z DAKOM
    w zakresie przedmiotu ich działalności; przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz DAKOM, np. firmy transportowe, kurierskie i
    logistyczne, firmy leasingowe ; ZUS; właściwy Urząd Skarbowy; bank; poczta polska; a w razie konieczności współpracujący z
    DAKOM prawnicy, sądy, komornicy i inne stosowne urzędy lub instytucje, które poproszą o Pani/Pana dane na podstawie
    przepisów prawa.


6. Przysługuje Pani/Panu prawo odstępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania sprostowania, usunięcia lub
    ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do wniesienia do DAKOM sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
    przenoszenia tych danych.


7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.


8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie
    danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce
    do momentu wycofana zgody.


9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
    dotyczących, narusza przepisy.


10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz innych danych, których konieczność podania wynika z odrębnych przepisów
      prawa jest warunkiem zawarcia lub wykonania umowy i/lub transakcji gospodarczej. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich
      podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zawarcia lub wykonania umowy i/lub transakcji
      gospodarczej. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na Pani/Pana zgodzie, to zgoda ta jest dobrowolna.


11. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@dakom.pl


12. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie odbywać się w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 ust. 1 i
      ust. 4 RODO.